9. GMINA RAWICZ Partnerstwo lokalne na rzecz Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu

Miejsce:
Rawicz

REALIZATOR: Gmina Rawicz oraz Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska i Fundacja Barka.

OPIS INICJATYWY: Gmina Rawicz w ramach partnerstwa lokalnego podjęła intensywne prace na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości.  We współpracy z Fundacją Barka wspierano powstanie Centrum Integracji Społecznej w ramach Stowarzyszenia Żylicka Rzecz Babska. W październiku 2014 roku  zostało zawarte  Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w ramach partnerstwa łaszyńsko – chazackiego pomiedzy Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka i lokalnymi partnerami Gminy Rawicz. W ramach Partnerstwa realizowane były działania m.in. w zakresie powołania CIS przez Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babsk, a także dalszy rozwój spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych w Gminie Rawicza. Adresatami porozumienia są mieszkańcy Gminy Rawicz zagrożeni wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.  CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia. Reintegracja zawodowa uczestników CIS odbywa się w warsztatach: gastronomicznym, remontowo-budowlanym, krawiecko - rękodzielniczym, gospodarczym i pielęgnacji zieleni.

EFEKT: Powstanie partnerstwa lokalnego ukierunkowanego na skoordynowanie działań mających na celu zbudowanie partnerstwa podmiotów działających w Gminie Rawicz tj. administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, prywatnych firm i innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektem podjętego partnerstwa jest utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu.  

 

< wstecz