Sieć OWES

W 2015 roku przedstawiciele wielkopolskich OWES i ROPS w Poznaniu rozpoczęli cykl spotkań w ramach prac Komitetu ds.ES, podczas których toczyły się rozmowy nad podziałem zadań w regionie w obszarze ekonomii społecznej. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020. oraz zapisami zasad realizacji projektu przez ROPS i regulaminu konkursowego dla OWES konieczny jest podział zadań, który będzie miał odzwierciedlenie w projektach.
 
Ponadto na spotkaniach omawiane były założenia projektów OWES, sprawy akredytacji OWES oraz kwestie związane z zapisami Regulaminu konkursowego. Został stworzony wspólny regulamin wsparcia finansowego, który będą stosować wielkopolskie OWES w ramach realizacji projektów.
 
Spotkania te będą również kontunuowanie w roku bieżącym jako spotkania sieci regionalnej OWES. W ramach grupy roboczej będą omawiane bieżące kwestie związane z ekonomią społeczna oraz realizacją projektów przez ROPS i OWES. Stworzony zostanie również katalog potrzeb szkoleniowych, które będzie cyklicznie realizowany. 

Regulamin wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia fiansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej stosowanego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Pliki do pobrania w załącznich:

 

Regulamin cz. 1

Regulamin cz. 2

Regulamin cz. 3

 

< wstecz