Sieć OWES

W 2015 roku przedstawiciele wielkopolskich OWES i ROPS w Poznaniu rozpoczęli cykl spotkań w ramach prac Komitetu ds.ES, podczas których toczyły się rozmowy nad podziałem zadań w regionie w obszarze ekonomii społecznej. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020. oraz zapisami zasad realizacji projektu przez ROPS i regulaminu konkursowego dla OWES konieczny jest podział zadań, który będzie miał odzwierciedlenie w projektach.
 
Ponadto na spotkaniach omawiane były założenia projektów OWES, sprawy akredytacji OWES oraz kwestie związane z zapisami Regulaminu konkursowego. Został stworzony wspólny regulamin wsparcia finansowego, który będą stosować wielkopolskie OWES w ramach realizacji projektów.
 
Spotkania te będą również kontunuowanie w roku bieżącym jako spotkania sieci regionalnej OWES. W ramach grupy roboczej będą omawiane bieżące kwestie związane z ekonomią społeczna oraz realizacją projektów przez ROPS i OWES. Stworzony zostanie również katalog potrzeb szkoleniowych, które będzie cyklicznie realizowany. 

Notatka ze spotkania grupy 24.01.2017r.

W dniu 24 stycznia br. w siedzibie ROPS w Poznaniu odbyło się spotkani przedstawicieli wielkopolskich OWES. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim omówienia planu działań na rok 2017.

Ustalono skład Komitetu Sterującego, który zajmować się będzie ewaluacją działalności OWES. Komitet będzie działał na podstawie regulaminu, który został opracowany w roku ubiegłym i oprócz określenia zakresu ewaluacji będzie miał wpływ na wybór wykonawców badania ewaluacyjnego w poszczególnych OWES oraz będzie odbierał wyniki ewaluacji.

Zaplanowano również harmonogram działań zwiększających widoczność podmiotów ekonomii społecznej w poszczególnych subregionach, a także inne wspólne płaszczyzny współpracy ROPS i OWES, m. in. wspólne działania na rzecz JST i PES  w regionie.

Omówione zostały również potrzeby w zakresie szkoleń dla przedstawicieli OWES i ROPS,  ustalono zakres warsztatów oraz czas realizacji poszczególnych warsztatów.  

< wstecz