Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - materiały

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (RPRES) w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Dokument diagnozuje także kondycję ekonomii społecznej w regionie oraz wskazuje ścieżki jej rozwoju. RPRES wyraźnie określa istotną rolę ekonomii społecznej w regionie jako narzędzia, które tworzy aktywną politykę społeczną.

 

RPRES został opracowany przez zespół ekonomii społecznej w ROPS przy współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej i uczelni.

Zapisy RPRES wpisują się w nadrzędne, strategiczne założenia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 roku.

Na poziomie regionalnym Plan jest dokumentem funkcjonujący w szerszym kontekście wojewódzkim, a jego zapisy stanowią podstawę przy opracowywaniu innych dokumentów strategicznych i operacyjnych. W ten sposób rozwój ekonomii społecznej został uwzględniony między innymi w:

  • Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
  • Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
  • projekcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem strategicznym nakreślonym w RPRES jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Do jego osiągnięcia prowadzić mają cztery pośrednie rezultaty:

  • wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku dóbr i usług,
  • wzrost zaangażowania wspólnot lokalnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
  • wzrost skuteczności i efektywności działań integracyjnych i zatrudnieniowych podmiotów ekonomii społecznej,
  • wzrost efektywności funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej.

W dokumencie zostały określone strategiczne działania przewidziane na najbliższe lata wraz z prognozowaną, procentową alokacją środków. Zgodnie z zapisami dokumentu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zarządza i koordynuje ekonomię społeczną jako ścieżkę rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z RPRES oraz z materiałem wypracowanym podczas warsztatów dotyczących aktualizacji. Dokument zawiera podział zadań pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej  oraz sformułowane Priorytety i Działania dla województwa wielkopolskiego w sektorze ekonomii społecznej.

Harmonogram dalszych prac przewiduje opracowanie wskaźników i planu finansowego w I półroczu 2016 roku.

RPRES

Materiał z warsztatów

< wstecz