Grupa ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Grupa powstała, aby odpowiadać na zdiagnozowane problemy: braku współpracy między pod. reintegracyjnymi, zróżnicowane standardy pracy poszczególnych podmiotów, które wpływają na jakość ich pracy i efekty reintegracji społecznej. Działania grupy mają wpłynąć na poprawa jakości usług świadczonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej, a także na wzrost współpracy pomiędzy podmiotami  reintegracyjnymi, a tym samym wzrost zatrudnienia w ES. Działania przyczynią się pośrednio do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.
 
Koordynatorką grupy jest Pani Natasza Cyrulik, a zastępczynią Pani Małgorzata Staszewska.
 
 

spotkanie grupy roboczej ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 02.02.2018

W dniu 02.02.2018 r. w siedzibie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu, odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W spotkaniu wzięła też udział Pani Katarzyna Klaczyńska z Fundacji Złotowianka.

W pierwszej części spotkania, Pani Barbara Nadolińska, opiekunka grupy z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, przedstawiła przegląd dotychczasowych działań grupy.

Następnie osoby uczestniczące w spotkaniu zostały zaproszone do pracy w grupach, mającej na celu wypracowanie celów dla grupy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych na rok 2018 w zakresie reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a także współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Ustalono, iż w zakresie reintegracji zawodowej konieczne są następujące działania:

·        walka ze stereotypami/uprzedzeniami,

·        działania na rzecz zmiany przepisów, np. dotyczących tworzenia ZAZ-ów, „bonusów” dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami,

·        działania mające na celu zainteresowanie przedsiębiorców zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez rozpowszechnianie wiedzy,

·        wymiana doświadczeń, np. w ramach wizyt studyjnych,

·        praca z rodzicami osób z niepełnosprawnościami, którzy nie godzą się na podjęcie pracy przez ich dziecko,

W zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego konieczne jest:

·        usprawnienie komunikacji z JST (w każdej jednostce powinna być jedna osoba kompetentna i odpowiedzialna za współpracę z podmiotami reintegracyjnymi – WTZ/ZAZ)

Ponadto ustalono, iż w 2018 r. grupa mogłaby się zająć następującymi tematami:

·        dalsze prace nad zmianą ustawy o rehabilitacji o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (czekamy na ostateczny kształt projektowanej ustawy),

·        spotkanie z PCPR-ami w sprawie kontroli w WTZ,

·        aspekt orzecznictwa – spotkanie/szkolenie mające na celu przystępne wyjaśnienie zasad orzekania o niepełnosprawności,

·        spotkanie z przedstawicielami powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (np. z sekretarzami zespołów),

·        spotkanie z ZUS w kwestii dotyczącej rent socjalnych i uprawnień osób z niepełnosprawnościami podejmujących zatrudnienie,

·        współpraca z rodzicami.

< wstecz