Spotkanie grupy ds. promocji -28.03.2017r.

                W dniu 28 marca 2017r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu odbyło się spotkanie gr ds. promocji. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy oraz przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z poszczególnych subregionów zajmujący się obszarem promocji.

                Na początku spotkania podsumowano zrealizowane działania grupy w 2016 roku. Zaliczają się do tego: prace kapituły nad certyfikacją podmiotów ekonomii społecznej znakiem „Zakup Prospołeczny”, nawiązanie współpracy z mediami regionalnymi oraz umieszczenie w zaktualizowanym Regionalnym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej elementów dotyczących upowszechniania obszaru ES. Wszystkim zebranym zostały rozdane egzemplarze wydrukowanej publikacji RPRES.

                W dalszej część spotkania członkowie opracowywali plan działań na najbliższe spotkania. Prace oparte były o zapisy dot. obszaru promocji umieszczone w RPRES. Stworzono koncepcje komunikatów i działań dla różnych grup odbiorców: Podmioty Ekonomii Społecznej, Media, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz społeczeństwo lokalne.

Podmioty Ekonomii Społecznej:

Stworzenie przykładowej oferty dla PES – gotowych szablonów zawierających wszystkie niezbędne elementy wymagane przy składaniu ofert dla przedsiębiorców. (Zespół: Pan Andrzej Drygas, przedstawiciele OWES – proszę o wyznaczenie osoby zajmującej się ofertami w doradztwie dla PES)

Szkolenia lub doradztwo dla przedstawicieli PES z przygotowania ofert.

Media:

Rozbudowanie działań w social mediach – FB, portal wielkopolskaes.pl, newsletter,

Prezentacja sylwetek przedsiębiorstw społecznych na portalu wielkopolskaes.pl – proszę o przesyłanie informacji o nowo otwieranych PESach oraz innych ciekawostek.  

Pomysł przekazywania gadżetów PESów i Ekonomii Społecznej np. do radia

Jednostki samorządu terytorialnego:

Promocja JST działających w społecznych obszarze. Stworzenie plebiscytu na „Samorząd Prospołeczny”. Wyróżnienie będą przyznawane za inicjatywy (nowej lub już działającej) , a nie ogólny tytuł dla samorządu.

Opracowanie zasad plebiscytu, narzędzi i innych elementów inicjatywy będzie tematem jednego z następnych spotkań grupy – materiały przygotują Aleksandra Andrzejewska oraz Tomasz Mika

Społeczeństwo lokalne:

W ramach działań w tym obszarze postanowiono przygotować elementy do konkursu na upowszechnienie certyfikacji znakiem „Zakup Prospołeczny”. Konkurs zostanie ogłoszony w maju br. ROPS w Poznaniu we współpracy z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa przygotują projekt dot. upowszechniania znaku jakości na skalę ogólnopolską. Wszystkie założenia będą konsultowane i opracowywane we współpracy z gr. promocji. Koncepcje dot. ww. konkursu będę rozesłane do członków grupy, aby ten temat omówić na następnym spotkaniu.

Postanowiono pokazywać i wystawiać PESy tam, gdzie działają przedsiębiorcy – nawiązanie kontaktu z Izbami Gospodarczymi – tego zadania podejmie się Pani Zofia Rutkowska.

W ramach bieżących spraw:

Ustalono termin następnego spotkania grupy na termin 9 maja br. w siedzibie ROPS Poznań, sala 206.

W ramach funduszy projektu realizowanego przez ROPS Poznań dla grupy ds. promocji będzie można zrealizować szkolenie. Członkowie mają przesyłać pomysły i wszelkie wnioski do Martyna Roga.

W załączniku przesyłam regulamin plebiscytu „As odpowiedzialnego Biznesu” do przeczytania dla Państwa.

 

Regulamin plebiscytu "As odpowiedzialnego biznesu" 

 

 

< wstecz