Grupa ds. finansowania

Grupa ma na celu poszukiwanie źródeł finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz znalezienie takich sposobów ich funkcjonowania które włączy je w gospodarkę poprzez wykorzystanie mechanizmów już funkcjonujących. Na poziomie regionu możliwe jest tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe oraz budowanie powiązań pomiędzy ES  a  nauką i biznesem.
Przewodniczącym grupy jest Pan Jacek Bykowski.                                                                                                                                                     Przewidujemy coroczną inwentaryzację istniejących na terenie województwa sieci, klastrów, grup branżowych, źródeł finansowania dla PES (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, seed capital, start-up); W ramach grupy organizowane będą  prezentacje dobrych praktyk/warsztatów wyjazdowych w celu poszukiwania sposobu włączania ES w politykę gospodarczą województwa a także lobbing w zakresie  wdrażania rozwiązań w obszarze edukacji oraz włączania w gospodarkę na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Realizacji założeń sprzyjać będzie współpraca z wybranym w ramach projektu POWER pośrednikiem finansowym dla funduszu pożyczkowego, oraz  współpraca w obszarze, finansowania, sieciowania i współpracy z biznesem na poziomie centralnym (projekt MPiPS w ramach POWER).

Notatka ze spotkania grupy ds. sieciowania/finansowania i współpracy z biznesem 06.03.2017 r.

Notatka

< wstecz