Grupa ds. edukacji

Grupa powstała w celu wypracowania sposobów umożliwienia nabywania wiedzy i kształtowania określonych cech i umiejętności związanych z ekonomią społeczną  przez osoby uczące się na różnych etapach edukacji. W skład grupy wchodzą przedstawiciele podmiotów bezpośrednio związanych z ekonomią społeczną  takich  jak OWES-y a także, co bardzo istotne przedstawiciele uczelni wyższych. Przewodniczącym grupy ds. edukacji jest Pan Maciej Ławrynowicz.

Programy edukacyjne - materiały

W procesie edukacji istotną rolę pełnią wypracowane scenariusze warsztatów czy też programy nauczania. Poniżej przedstawiamy gotowy materiał który może zostać wykorzystany przez edukatorów i nauczycieli w procesie nauczania. Materiał przygotowały:  Instytut Zachodni oraz Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi.

I.                   Program warsztatów edukacyjnych „Przedsiębiorczość społeczna - kariera z pasją” - INSTYTUT ZACHODNI

 

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z tematyką ekonomii społecznej oraz zachęcenie ich do planowania kariery zawodowej w sektorze ekonomii społecznej. Warsztaty mogą być skierowane dla studentów różnych uczelni i kierunków, a ich program obejmie następujące zagadnienia:

a)  wprowadzenie do ekonomii społecznej (nakreślenie tematyki, podkreślenie pozycji ES
w obecnej polityce społecznej, omówienie systemu wsparcia — podmiotów udzielających pomocy i informacji w zakresie ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim) – warsztat I,

b)   charakterystykę podmiotów ES (reintegracyjne a przedsiębiorstwa społeczne) - warsztat II,

c) praktyczną prezentację podmiotów ekonomii społecznej, w tym wizyty w różnych podmiotach PES (o charakterze integracyjnym i zatrudnieniowym: spółdzielnia socjalna, organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą, spółka z. o.o. non-profit, WTZ i CIS) - warsztaty III —VI.

Program warsztatów i materiałów do ich realizacji znajduje się TUTAJ

 

II.                Przedsiębiorczość społeczna. Program edukacyjny.   - Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi.

Program edukacyjny przedsiębiorczości społecznej zakłada poruszenie podstawowych treści związanych z ekonomią społeczną w wymiarze dziesięciu godzin.  Mimo że celem opracowania było stworzenie założeń programu edukacyjnego przedsiębiorczości społecznej, faktycznie została przygotowana kompletna propozycja programowa: oprócz programu stworzono także scenariusze lekcji, materiały dla nauczyciela i ucznia, system ewaluacji programu, założenia włączenia w proces dydaktyczny wizyty studyjnej.

 

Program edukacyjny można pobrać TUTAJ

 

Rozwój ES związany  jest z szerokim spektrum działań zmierzających do upowszechnienia wiedzy na jej temat.  

Wiedza o  ES  to rozwijanie wiedzy o systemie pomocy i integracji społecznej, w tym placówek, podmiotów i instytucji.  Edukacja o ES służy rozwijaniu umiejętności niezbędnych do podejmowania aktywności  w podmiotach ekonomii społecznej, w tym m.in. wolontariatu, pracy, oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości i inicjatywy w zakresie podejmowanych działań integracyjnych, inkluzyjnych i prozatrudnieniowych. Pozwala dostarczyć wiedzę i kształtować postawy umożliwiające pracę w podmiotach ekonomii społecznej lub założenie podmiotu ekonomii społecznej i rozwijać umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pracy.

W procesie edukacji istotną rolę pełnią wypracowane scenariusze warsztatów czy też programy nauczania. Poniżej przedstawiamy gotowy materiał który może zostać wykorzystany przez edukatorów i nauczycieli w procesie nauczania. Materiał przygotowały:  Instytut Zachodni oraz Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi.

 

< wstecz