Klaster jako sposób organizacji podnoszący konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej - Analiza wraz z rekomendacjami

Podmioty ekonomii społecznej mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku świadczonych usług korzystając z różnych form kooperacji funkcjonujących w gospodarce od lat. Jedną z takich form są klastry, czyli grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą.

Wpływa klastrów na skuteczność  działalności prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej jest obecnie znany w niewielkim stopniu dlatego też taki stan wymaga więc zebrania informacji o funkcjonujących w Polsce klastrach z udziałem  podmiotów ekonomii społecznej, sporządzenia charakterystyki ich ofert, diagnozy potrzeb odbiorców tych usług, jak i opracowania rekomendacji służących Samorządowi Województwa Wielkopolskiego do podejmowania efektywnych działań promujących to rozwiązanie wśród podmiotów ES  działających w województwie.

W związku w tym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zlecił analizę pt. „Klaster jako  sposób organizacji  podnoszący  konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej. Analiza wraz z rekomendacjami.”

Analiza wykonana została w ramach projektu pt. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem analizy była odpowiedź na pytania:

- W jaki sposób budowane są i jak funkcjonują klastry z udziałem podmiotów ekonomii społecznej np. czy przy udziale decydentów lokalnych lub  ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, cele funkcjonowania klastrów, jaka jest aktywność rynkowa takich klastrów, jakimi zasobami dysponują klastry,  jak stosunek otoczenia wpływa na funkcjonowanie klastrów itp.

- W jakich branżach  klastry z udziałem podmiotów ekonomii społecznej funkcjonują ?

- Jakie są główne kierunki rozwoju form klastrowych dla sektora ekonomii społecznej ?

- Jakie efekty dla podmiotów ekonomii społecznej przynoszą klastry ?

- W jaki sposób zarządzane są klastry z udziałem podmiotów ekonomii społecznej?

- Jakie rekomendacje rozwoju klastrów można sformułować na podstawie oceny ich funkcjonowania?

Mamy nadzieję, że treść analizy pozwoli podmiotom ES wykorzystać doświadczenia istniejących klastrów dla podniesienia swojej konkurencyjności na rynku.

Treść analizy można pobrać TUTAJ.

< wstecz