System ekonomii społecznej - projekty krajowe

Głównym celem projektu jest poprawa kondycji ekonomii społecznej (ES) w Polsce. W ramach projektu zostaną utworzone stałe, zinstytucjonalizowane mechanizmy wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia.

Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, między innymi:

  • Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej
  • Wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy, integracji społecznej, ekonomii społecznej poprzez szkolenia i kursy, doradztwo i studia podyplomowe, a także wizyty studyjne i staże
  • Profesjonalizacja działań wspierających podmioty ekonomii społecznej
  • Podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej
  • Wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.

Projekt przewiduje realizację sześciu kluczowych zadań:

 1. Diagnoza • Analiza sytuacji ekonomii społecznej w Polsce
 • Monitoring funkcjonowania podmiotów oraz krajowych i lokalnych uwarunkowań prawnych – ISP;
 • Opracowanie i wdrażanie narzędzi monitorowania działań infrastruktury wsparcia ES, tj. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych (OWSS) – ISP;
 • Analiza modeli wsparcia ekonomii społecznej – UNDP. Celem badania jest opracowanie optymalnego modelu wsparcia ekonomii społecznej. Analiza będzie skupiać się na aspekcie ekonomicznym i będzie stanowić uzupełnienie do badań (audyt społeczny) prowadzonych przez MSAP;
 • Monitoring projektów realizowanych w obszarze ekonomii społecznej – CRZL. Analiza komplementarności działań wspierających sektor ekonomii społecznej na poziomie ogólnopolskim i regionalnym;
 • Baza danych produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej (PES) – UNDP.
 1. Wsparcie • Stworzenie sprawnie działającej infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej
 • MERYTORYCZNE – stworzenie i prowadzenie Centrów Ekonomii Społecznej (CES). Zadaniem CES będzie wsparcie i integracja OWES i OWSS oraz monitoring działań podmiotów wspierających ekonomię społeczną w poszczególnych regionach. CES będą prowadzone przez poszczególnych partnerów i będą miały siedziby w:

Warszawie – zasięg: woj. mazowieckie łódzkie, kujawsko-pomorskie (FISE)
Lublinie – zasięg: woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie (UNDP)
Poznaniu – zasięg: woj. wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie (BARKA)
Nidzicy – zasięg: woj. warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie (FFW)
Krakowie – zasięg: woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie (ZLSP i MSAP)
Dodatkowo, przy Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zostanie powołane centralne Centrum Ekonomii Społecznej certyfikujące OWES i OWSS.

 

 • OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OSES). Spotkania organizowane są co roku przez kolejnych partnerów (2010 – BARKA, 2011 – UNDP, 2012 – ZLSP, 2013 – FFW/FISE). W czasie spotkań promowana będzie idea przedsiębiorczości społecznej oraz dyskutowane bieżące wyzwania, przed którymi stoi ekonomia społeczna w Polsce. Każdy OSES poświecony będzie innemu zagadnieniu, np. partnerstwa lokalne, związki ekonomii społecznej z ekologią, współpraca instytucji wspierających ES.
   
 • DORADZTWO. Pozyskiwanie ekspertów-doradców, praktyków z sektora biznesowego dla PES (UNDP) oraz prowadzenie eksperckiego, wysokospecjalistycznego doradztwa dla OWES i OWSS (ZLSP).
   
 1. Edukacja • Opracowanie i wdrożenie programów edukacji i kształcenia w zakresie ekonomii społecznej.
 • Opracowanie programu kształcenia i uruchomienie rocznych studiów podyplomowych z dziedziny ekonomii społecznej – MSAP;
 • Prowadzenie platformy e-learningowej, opracowanej na potrzeby studiów podyplomowych i szkoleń dla instytucji publicznych. Platforma będzie zawierać m.in. aktualizowaną bazę tekstów, która w przyszłości będzie stanowić kompleksowe źródło wiedzy na temat ekonomii społecznej – MSAP, FISE;
 • Wydawanie półrocznika „Ekonomia Społeczna” – periodyku prezentującego stan wiedzy o ekonomii społecznej – MSAP;
 • Wydanie kolejnych edycji „Atlasu Dobrych Praktyk” – FISE. Zaprezentowane zostaną różne typy przedsięwzięć ekonomii społecznej. Wydawnictwo ma być przewodnikiem jak „krok po kroku” zaplanować, zakładać i prowadzić różne modele PES;
 • Wydanie publikacji opisujących przykłady dobrze funkcjonujących partnerstw lokalnych w Polsce i za granicą – BARKA;
 • Organizacja seminariów dla osób odpowiedzialnych za lokalną politykę społeczną – FISE, FFW. Seminaria mają formę spotkań dla przedstawicieli samorządów i instytucji lokalnych, upowszechniają wiedzę na temat możliwości wykorzystania ekonomii społecznej jako instrumentu rozwiązywania problemów społecznych;
 • Organizacja szkoleń dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej – FISE. Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności urzędników lokalnych dotyczących wykorzystania ES w pracy na rzecz społeczności lokalnej;
 • Prowadzenie seminariów, staży, doradztwa oraz szkoleń dla funkcjonujących podmiotów i instytucji wspierających ES – BARKA, ZLSP, FFW, UNDP;
 • Przeprowadzenie seminariów i warsztatów dla przedstawicieli sektora biznesowego – UNDP. Ich celem będzie podniesienie poziomu wiedzy nt. możliwości jakie daje współpraca sektora biznesu z podmiotami ekonomii społecznej oraz promocja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • Organizacja wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych prezentujących sprawdzone modele partnerstw lokalnych i funkcjonowania przedsięwzięć ekonomii społecznej – UNDP, FFW, BARKA.
 1. Marka ES • Wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej
 • Kampania społeczna promująca produkty ekonomii społecznej, produkty etyczne – FISE. Celem kampanii jest rozbudzenie świadomości konsumenckiej odnośnie takich produktów oraz podniesienie świadomości wśród przedsiębiorców społecznych na temat znaczenia i wartości ich marki;
   
 • Certyfikacja marki – FISE. Celem jest budowanie i wzmacnianie marki ekonomii społecznej. Zostanie przygotowany i wdrożony system certyfikacji produktów ekonomii społecznej, który pomoże przedsiębiorstwom społecznym podnosić jakość oferowanych produktów i usług.
 1. Promocja • Rozpowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej
 • Portal www.ekonomiaspoleczna.pl – FISE. Ogólnopolski portal społecznych przedsiębiorców dedykowany zagadnieniom ekonomii społecznej. Portal, jako platforma wymiany informacji w środowisku ekonomii społecznej, będzie wykorzystany także dla upowszechniania działań realizowanych w ramach projektu;
   
 • Konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku – FISE. Celem konkursu jest promocja produktów i usług wytwarzanych w sektorze ekonomii społecznej oraz wsparcie finansowe najlepszych funkcjonujących przedsiębiorstw ES. Planowane są dwie edycje konkursu (w 2011 i 2012 roku).
   

 

 1. Standardy • Standaryzacja tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
 • Mierzenie społecznego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej (PES), audyt społeczny – MSAP. Celem działania jest opracowanie metodologii badania przydatności społecznej działań PES. Efektem prac będzie stworzenie procedury oceny podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie realizujących cele społeczne;
 • Wypracowanie standardów działania OWES i OWSS oraz system ich certyfikacji – MSAP. Wypracowane rozwiązania mają być wdrażane przez Centra Ekonomii Społecznej oraz zastosowane przez Centralny CES przy akredytacji OWES i OWSS;
 • Wypracowanie standardów działań aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem – ISP, FISE, MSAP. Wypracowane zostaną standardy odnoszące się do procesu wychodzenia z bierności ekonomicznej osób wykluczonych z rynku pracy (m.in. metody aktywizacji oraz różnicowania oddziaływania, kwalifikacji kadry, warunków organizacyjnych, ram prawno-instytucjonalnych).

Projekt 1.46 Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej.

Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołany został mocą Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 15 grudnia 2008 r.
Zespół ma charakter międzysektorowy i międzyresortowy. Przed Zespołem postawione zostały ważne i trudne zadania, m.in. przygotowania projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej, opracowania propozycji rozwiązań prawno-instytucjonalnych i finansowych, a także opracowania założeń systemu edukacji w obszarze ekonomii społecznej oraz promowania i monitorowania wypracowanych rozwiązań.

Posiedzenie inauguracyjne Zespołu odbyło się 13 marca 2009 r. Obradom przewodniczył Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a jego zastępcą został Henryk Wujec (Przedstawiciel Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej). Sekretarzem zespołu został Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego.

 

Pełny skład Zespołu:

 

 • Jarosław Duda – przewodniczący zespołu, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • Henryk Wujec – zastępca przewodniczącego zespołu, Stała Konferencja Ekonomii Społecznej
 • Małgorzata Szybalska (wcześniej Krzysztof Stanowski), Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników
 • Krzysztof Więckiewicz – sekretarz zespołu, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • Maciej Grabowski (wcześniej: Elżbieta Chojna-Duch) – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 • Witold Jurek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Marceli Niezgoda (wcześniej: Jarosław Pawłowski i Waldemar Sługocki) – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 • Kinga Wichrowska (wcześniej Jakub Michałowski) – doradca ministra-członka Rady Ministrów Rady Ministrów
 • Rafał Baniak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Barbara Sadowska – przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja BARKA
 • Ks. Stanisław Słowik – przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Krzysztof Margol – przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja NIDA
 • Ilona Gosk (wcześniej: Anna Sienicka) – Stała Konferencja Ekonomii Społecznej
 • Marcin Juszczyk – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych
 • Ewa Leś – Uniwersytet Warszawski
 • Hubert Izdebski – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Stanisław Mazur
 • Cezary Miżejewski – wyznaczony przez stronę pracowników w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
 • Antoni Sobolewski – wyznaczony przez stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
 • Ferdynand Gronko – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (Związek Powiatów Polskich)
 • Andrzej Madej – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego (Związek Miast Polskich)

Do 2010 roku w pracach zespołu uczestniczył również prof. Jerzy Hausner, który po objęciu funkcji w Radzie Polityki Pieniężnej, złożył oficjalną rezygnację z członkostwa w zespole

W celu realizacji zadań Zespołu, powołane zostały cztery stałe grupy tematyczne:

1. Grupa ds. przygotowania projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej, której przewodniczył prof. Jerzy Hauser (następca nie został jeszcze wybrany),

2. Grupa ds. przygotowania projektu ustawy regulującej przedsiębiorczość społeczną, której przewodniczyła Anna Sienicka (a od października 2011 r. – Ilona Gosk),

3. Grupa ds. analizy i tworzenia ram finansowych dla funkcjonowania ekonomii społecznej, pod przewodnictwem Ireny Herbst,

4. Grupa ds. przygotowania projektu założeń systemu edukacji dla ekonomii społecznej, której przewodniczy prof. Ewa Leś.

Powyższe działania są realizowane w ramach projektu Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona projektu: www.es.pozytek.gov.pl

 

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.pl

 

 

Projekt przewiduje realizację sześciu kluczowych zadań:

 1. Diagnoza • Analiza sytuacji ekonomii społecznej w Polsce
 • Monitoring funkcjonowania podmiotów oraz krajowych i lokalnych uwarunkowań prawnych – ISP;
 • Opracowanie i wdrażanie narzędzi monitorowania działań infrastruktury wsparcia ES, tj. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych (OWSS) – ISP;
 • Analiza modeli wsparcia ekonomii społecznej – UNDP. Celem badania jest opracowanie optymalnego modelu wsparcia ekonomii społecznej. Analiza będzie skupiać się na aspekcie ekonomicznym i będzie stanowić uzupełnienie do badań (audyt społeczny) prowadzonych przez MSAP;
 • Monitoring projektów realizowanych w obszarze ekonomii społecznej – CRZL. Analiza komplementarności działań wspierających sektor ekonomii społecznej na poziomie ogólnopolskim i regionalnym;
 • Baza danych produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej (PES) – UNDP.
   
 1. Wsparcie • Stworzenie sprawnie działającej infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej
 • MERYTORYCZNE – stworzenie i prowadzenie Centrów Ekonomii Społecznej (CES). Zadaniem CES będzie wsparcie i integracja OWES i OWSS oraz monitoring działań podmiotów wspierających ekonomię społeczną w poszczególnych regionach. CES będą prowadzone przez poszczególnych partnerów i będą miały siedziby w:

Warszawie – zasięg: woj. mazowieckie łódzkie, kujawsko-pomorskie (FISE)
Lublinie – zasięg: woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie (UNDP)
Poznaniu – zasięg: woj. wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie (BARKA)
Nidzicy – zasięg: woj. warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie (FFW)
Krakowie – zasięg: woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie (ZLSP i MSAP)

Dodatkowo, przy Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zostanie powołane centralne Centrum Ekonomii Społecznej certyfikujące OWES i OWSS.

 • OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OSES). Spotkania organizowane są co roku przez kolejnych partnerów (2010 – BARKA, 2011 – UNDP, 2012 – ZLSP, 2013 – FFW/FISE). W czasie spotkań promowana będzie idea przedsiębiorczości społecznej oraz dyskutowane bieżące wyzwania, przed którymi stoi ekonomia społeczna w Polsce. Każdy OSES poświecony będzie innemu zagadnieniu, np. partnerstwa lokalne, związki ekonomii społecznej z ekologią, współpraca instytucji wspierających ES.
   
 • DORADZTWO. Pozyskiwanie ekspertów-doradców, praktyków z sektora biznesowego dla PES (UNDP) oraz prowadzenie eksperckiego, wysokospecjalistycznego doradztwa dla OWES i OWSS (ZLSP).
   
 1. Edukacja • Opracowanie i wdrożenie programów edukacji i kształcenia w zakresie ekonomii społecznej.
 • Opracowanie programu kształcenia i uruchomienie rocznych studiów podyplomowych z dziedziny ekonomii społecznej – MSAP;
 • Prowadzenie platformy e-learningowej, opracowanej na potrzeby studiów podyplomowych i szkoleń dla instytucji publicznych. Platforma będzie zawierać m.in. aktualizowaną bazę tekstów, która w przyszłości będzie stanowić kompleksowe źródło wiedzy na temat ekonomii społecznej – MSAP, FISE;
 • Wydawanie półrocznika „Ekonomia Społeczna” – periodyku prezentującego stan wiedzy o ekonomii społecznej – MSAP;
 • Wydanie kolejnych edycji „Atlasu Dobrych Praktyk” – FISE. Zaprezentowane zostaną różne typy przedsięwzięć ekonomii społecznej. Wydawnictwo ma być przewodnikiem jak „krok po kroku” zaplanować, zakładać i prowadzić różne modele PES;
 • Wydanie publikacji opisujących przykłady dobrze funkcjonujących partnerstw lokalnych w Polsce i za granicą – BARKA;
 • Organizacja seminariów dla osób odpowiedzialnych za lokalną politykę społeczną – FISE, FFW. Seminaria mają formę spotkań dla przedstawicieli samorządów i instytucji lokalnych, upowszechniają wiedzę na temat możliwości wykorzystania ekonomii społecznej jako instrumentu rozwiązywania problemów społecznych;
 • Organizacja szkoleń dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej – FISE. Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności urzędników lokalnych dotyczących wykorzystania ES w pracy na rzecz społeczności lokalnej;
 • Prowadzenie seminariów, staży, doradztwa oraz szkoleń dla funkcjonujących podmiotów i instytucji wspierających ES – BARKA, ZLSP, FFW, UNDP;
 • Przeprowadzenie seminariów i warsztatów dla przedstawicieli sektora biznesowego – UNDP. Ich celem będzie podniesienie poziomu wiedzy nt. możliwości jakie daje współpraca sektora biznesu z podmiotami ekonomii społecznej oraz promocja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • Organizacja wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych prezentujących sprawdzone modele partnerstw lokalnych i funkcjonowania przedsięwzięć ekonomii społecznej – UNDP, FFW, BARKA.
   
 1. Marka ES • Wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej
 • Kampania społeczna promująca produkty ekonomii społecznej, produkty etyczne – FISE. Celem kampanii jest rozbudzenie świadomości konsumenckiej odnośnie takich produktów oraz podniesienie świadomości wśród przedsiębiorców społecznych na temat znaczenia i wartości ich marki;
   
 • Certyfikacja marki – FISE. Celem jest budowanie i wzmacnianie marki ekonomii społecznej. Zostanie przygotowany i wdrożony system certyfikacji produktów ekonomii społecznej, który pomoże przedsiębiorstwom społecznym podnosić jakość oferowanych produktów i usług.
   
 1. Promocja • Rozpowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej
 • Portal www.ekonomiaspoleczna.pl – FISE. Ogólnopolski portal społecznych przedsiębiorców dedykowany zagadnieniom ekonomii społecznej. Portal, jako platforma wymiany informacji w środowisku ekonomii społecznej, będzie wykorzystany także dla upowszechniania działań realizowanych w ramach projektu;
   
 • Konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku – FISE. Celem konkursu jest promocja produktów i usług wytwarzanych w sektorze ekonomii społecznej oraz wsparcie finansowe najlepszych funkcjonujących przedsiębiorstw ES. Planowane są dwie edycje konkursu (w 2011 i 2012 roku).
   
 1. Standardy • Standaryzacja tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
 • Mierzenie społecznego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej (PES), audyt społeczny – MSAP. Celem działania jest opracowanie metodologii badania przydatności społecznej działań PES. Efektem prac będzie stworzenie procedury oceny podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie realizujących cele społeczne;
   
 • Wypracowanie standardów działania OWES i OWSS oraz system ich certyfikacji – MSAP. Wypracowane rozwiązania mają być wdrażane przez Centra Ekonomii Społecznej oraz zastosowane przez Centralny CES przy akredytacji OWES i OWSS;
   
 • Wypracowanie standardów działań aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem – ISP, FISE, MSAP. Wypracowane zostaną standardy odnoszące się do procesu wychodzenia z bierności ekonomicznej osób wykluczonych z rynku pracy (m.in. metody aktywizacji oraz różnicowania oddziaływania, kwalifikacji kadry, warunków organizacyjnych, ram prawno-instytucjonalnych).
< wstecz